Šumarstvo i obrada drveta

I.Četverogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (IV/1) stepen i četverogodišnji strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (IV/1) stepena za zanimanja:

Šumarski tehničar

Područje rada: Šumarstvo i obrada drveta
Obrazovni profil-zanimanje: Šumarski tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Šumarski tehničar radi na uzgoju, zaštiti, uređivanju i iskorištavanju šuma. U radu na uzgoju šume i na pošumljavanju radi šumarski tehničar, po uputama inženjera šumarstva, a u određenim okvirima i samostalno, utvrđuje uvjete i mogućnosti uzgoja šume. Ti su uvjeti: vrsta tla i klima, mogućnosti i razlozi uzgoja pojedinih vrsta šume te mogućnosti iskorištavanja. Tako šumarski tehničar prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja, utvrđuje njegovu veličinu, vrste šumskih kultura i zajednica te njihovo stanje. On prikuplja podatke o vrstama i populaciji drveća, mogućim bolestima i oštećenjima šuma, opasnostima od požara i sl. Na temelju tih elemenata predlaže načine uzgoja i iskorištavanja.

Šumarski tehničar prikuplja sjeme i radi na uzgoju sadnica. Nadzire njihov razvoj i eventualne pojave bolesti ili štetnika. Predlaže i provodi mjere zaštite sadnica, kao i šume uopće. Same radove na pošumljavanju, čišćenju i sječi drveća najčešće obavljaju pomoćni i priučeni radnici ili pak radnici koji su školovani (ili osposobljeni) za rad sa određenim mašinama koji se rabe u šumarskim radovima. Njihovim radom najčešće rukovodi šumarski tehničar. U tom slučaju on planira izvođenje radova, određuje i označuje dijelove šume koji su predviđeni za sječu, proračunava količinu drva koja će se dobiti sječom, planira gradnju šumskih cesta, organizira rad, normira rad, planira potrebne strojeve i alat, prati i nadzire provedbu. Posebno je zadužen za provođenje mjera sigurnosti na radu. Šumarski tehničar može obavljati i određena laboratorijska ispitivanja, a obavlja i neke administrativne poslove u šumarijama.

Šumarski tehničar mora poznavati funkciju i mogućnosti različitih strojeva i alata koji se upotrebljavaju u šumarskim radovima. I sam se pritom služi dijelom alata (npr. sjekira, manja motorna pila), no uglavnom se služi različitim mjernim alatom i instrumentima, a u nekim situacijama i laboratorijskom opremom.

II.Trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (III/1) stepen strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (III/1) stepena za zanimanja:

Čuvar šuma i lovišta

Područje rada: Šumarstvo i obrada drveta
Obrazovni profil-zanimanje: Čuvar šuma i lovišta-treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Čuvar šuma i lovišta prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja, utvrđuje njegovu veličinu, vrste šumskih kultura i zajednica te njihovo stanje. On prikuplja podatke o vrstama i populaciji drveća, mogućim bolestima i oštećenjima šuma, opasnostima od požara i sl. Na temelju tih elemenata predlaže načine uzgoja i iskorištavanja.

Rukovodilac mehanizacije u šumarstvu

Područje rada: Šumarstvo i obrada drveta
Obrazovni profil-zanimanje: Rukovodilac mehanizacije u šumarstvu/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za lični razvoj i daljnje učenje, obrazovni program polaznicima omogućava sticanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova rukovalaca mehanizacijom u šumarstvu. I to poznavanje osnovnih pedogenetičkih faktora, poznavanje različitih tipova zemljišta, razumijevanje nastanka različitih tipova tla i faktora koji to uslovljavaju, razvijanje ekološke svijesti vezano za zaštitu i očuvanje zemljišta, razvijanje sposobnosti kritičkog razmišljanja i predlaganja mjera sanacije tla, rukuje priborom za tehničko crtanje i pravilno koristi materijale za tehničko crtanje, prepoznaje vrstu tehničkih crteža i tehniku njihove izrade, koristi standarde za izradu tehničkih crteža, samostalno primjenjuje stečena znanja u praksi, razvija preciznost i sistematičnost u radu, koristi topografske karte, izrađuje grafikone, šeme i dijagrame, izrađuje i boji karte i planove;

Rasadničar

Područje rada: Šumarstvo i obrada drveta
Obrazovni profil-zanimanje: Rasadničar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Rasadničar uspostavlja komunikaciju sa saradnicima uz poštovanje principa poslovne kulture; poznaje radne zadatke i poslove vezane za manipulaciju sa šumskim sjemenom ( čišćenje, trušenje, sušenje, zaštita, čuvanje, transport ); poznaje metode i tehnike stratifikacije, dezinsekcije i dezinfekcije sjemena, kao i sredstva i način njihove primjene; poznaje metode i tehnike sadnje i njege sjemenskog i sadnog materijala; poznaje metode i tehnike kalemljenja; poznaje meliorativne mjere koje se primjenjuju u rasadničarskoj proizvodnji; poznaje osnovne tehnike gajenja i njege zelenih površina u naseljima; osposobljen je da rukuje mašinama i uređajima, kao i ručnim alatom koji se koristi za ozeljenjavanje površina; osposobljen za zaštitu zelenih površina u naseljima.