Zdravstvo

I.Četverogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (IV/1) stepen i četverogodišnji strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (IV/1) stepena za zanimanja:

Medicinska sestra/Medicinski tehničar

Područje rada: Zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Medicinska sestra/Medicinski tehničar/četvrti (IV/1) stepan

Kratak opis zanimanja:

Obrazovanje medicinskih sestara/medicinskih tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih ciljeva u sistemu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih Zakonom, ima za cilj usvojiti znanje, osposobiti i razviti, putem opće obrazovnog i strukovnog programa, kod učenika znanje i vještine, za rad na području zdravstvene njege, prvenstveno u zdravstvu.

Obrazovni program medicinske sestre treba da omogući stjecanje dobrog općeg obrazovanja, prije svega u prirodno-znanstvenom i jezičnom području, što će omogućiti razumijevanje stručnih sadržaja i nastavak obrazovanja. Obrazovanje treba omogućiti solidno stručno obrazovanje kojim će se uključiti u rad u zdravstvenim ustanovama. Program je usklađen s očekivanim i potrebnim stručnim novinama (preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Međunarodnog udruženja medicinskih sestara (ICN) primjerenim radu medicinske sestre)

Fizioterapeutski tehničar

Područje rada: Zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Fizioterapeutski tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Obrazovanje fizioterapeutskog tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih svrha i zadaća u srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, kod učenika ima svrhu stjecanja znanja, razvijanje vještina i osposobljavanja za poslove i zadaće u području fizikalne medicine i rehabilitacije preko općeobrazovnog i strukovnog obrazovnog programa.

Fizioterapeutski tehničar pomaže bolesnim i ozlijeđenim osobama u povećanju pokretnosti, ublažavanju boli te sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozljeda. U radu s pacijentima fizioterapeut provodi razne vježbe i to: u sklopu hidroterapije u bazenu, termoterapijske postupke, krioterapijske postupke, medicinske masažne tehnike, ultrazvučne terapije u sklopu elektroterapije, radijacijske metode termoterapije, galvanizaciju i dr. Kasnije potiče i poučava pacijente kako će samostalno provoditi vježbe, uči ih i motivira da se pravilno služe štakama, protezama, kolicima i drugim pomagalima koja im pomažu do većeg stupnja samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Fizioterapeutski tehničar može raditi u zdravstvenim ustanovama na dobro opremljenim rehabilitacijskim odjelima ili odlazi u bolesnikov dom.

Fizioterapeutski tehničar se mogu nakon završene srednje škole zaposliti u rehabilitacijskim centrima, bolnicama i domovima za starije osobe, gdje pomažu bolesnim i ozlijeđenim osobama u povećanju pokretnosti, ublažavanju boli te sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozljeda. Na temelju liječničke procjene planiraju rad s pacijentima i izrađuju program terapije, poučavaju pacijente o samostalnom izvođenju vježbi za povećanje snage, izdržljivosti, usklađivanja kretnje i ravnoteže. Uče ih služiti se pomagalima koja im pomažu u postizanju veće samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Farmaceutski tehničar rade poslove koji zahtijevaju točnost u radu, spretnost u rukovanju sitnijim predmetima i dobru oštrinu vida. Zbog rukovanja malim količinama supstancija (od kojih su neke posebno otrovne), kao i osjetljivom aparaturom, potrebna je strpljivost u radu, mogućnost dugotrajnijeg usmjeravanja pažnje i emocionalna stabilnost. Potrebna je i odgovornost u radu, jer se radi s pripravcima koji mogu ugroziti zdravlje drugih ljudi. Vrlo je važna urednost i održavanje vlastite higijene.

Farmaceutski tehničar

Područje rada: Zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Farmaceutski tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Farmaceutski tehničar radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji gotovih farmaceutskih proizvoda. Posao tehničara razlikuje se, ovisno o tomu radi li u ljekarni, laboratoriju ili farmaceutskoj proizvodnji. Farmaceutski tehničar koji radi u ljekarni obavlja poslove na pripravljanju lijekova za koje postoje standardni recepti. To može biti pripremanje mješavina čajeva, pripravljanje krema ili masti. Prilikom pripreme lijekova mora slijediti zadani recept. Važe supstancije koje se koriste kao pripravci lijekova, ali ne sudjeluje u izradbi pripravka prema receptu i uputama liječnika. Posao farmaceutskog tehničara obuhvaća i brigu za laboratorijsko posuđe. Posao farmaceutskog tehničara u laboratorijima odvija se pod nadzorom i prema uputama voditelja ili znanstvenika istraživača. Prije početka rada farmaceutski tehničar priprema opremu i kontrolira njezinu funkcionalnost te, prema potrebi, sastavlja prema uputama složeniju laboratorijsku aparaturu. Priprema i supstancije te provodi kontrolu i identifikaciju supstancija. Kada završi s pripremama za rad, provodi različite fizikalno-kemijske i biološke analize i mjerenja upotrebom laboratorijske aparature. Oprema u laboratoriju može biti vrlo precizna i procesi automatizirani, što znači da farmaceutski tehničar mora znati rukovati opremom i koristiti se računarom u svakodnevnom radu. Kada završi propisane analize, skladišti laboratorijske uzorke, a tijekom radnog dana vodi laboratorijski dnevnik o svim radnim zadacima, fazama posla i njihovu trajanju. Farmaceutski tehničar u proizvodnji farmaceutskih proizvoda priprema proizvodnju te nadzire tehnološke faze u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata. Budući da nadzire rad radnika u proizvodnji, on daje ljudima zadatke te izvještava nadređene o stanju postrojenja i radu kadrova. Nadzor obuhvaća i provjeru ispravnosti vitalnih dijelova postrojenja, identifikaciju i kontrolu svih važnih sirovina. Prije proizvodnog procesa sirovine koje ulaze u obradbu treba precizno izvagati, što nadzire ili obavlja farmaceutski tehničar.Prilikom tehnološkog procesa vrši stalnu kontrolu i održava zadane parametre, odnosno podešava ih na traženu vrijednost. Faze tehnološkog procesa mogu biti emulgiranje, otapanje, granulacija, tabletiranje, mljevenje, sijanje itd. Farmaceutski tehničar određuje i mjesto i vrijeme uzimanja uzoraka za kontrolu proizvoda te, ovisno o rezultatima kontrole, određuje daljnje korake u proizvodnji. Prilikom proizvodnog procesa vodi kontrolnu dokumentaciju o slijeđenju propisa, jer svako odstepene od zadane procedure može dovesti do promjene kvalitete gotovog proizvoda. Evidentira proizvedenu količinu i kvalitetu proizvedenih roba. Radni uvjeti u farmaceutskoj proizvodnji strogo su definisati za svaki proizvod, pa farmaceutski tehničar nadzire postojanje propisanih klimatskih uvjeta, kao što su vlaga, temperatura, prisutnost plinova i protok zraka. Kontroliše i osigurava higijenske uvjete u skladu sa standardima te nadzire neposredne izvršitelje u pridržavanju zadanih mjera, načina čišćenja strojeva, dezinfekcije i dr. Osim toga, osigurava zaštitu na radu nadziranjem pravilnog korištenja osobnih zaštitnih sredstava i njihove ispravnosti.

Laboratorijsko-sanitarni tehničar

Područje rada: Zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Laboratorijsko-sanitarni tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Zanimanje laboratorijsko – sanitarni tehničar podrazumijeva rad i u laboratoriju i na terenu. Nakon završenog srednjeg školovanja stiče se zvanje laboratorijsko – sanitarni tehničar. Rad laboratorijsko – sanitarnog tehničara podrazumijeva uzimanje uzoraka za laboratorijske analize, a koje su značajne za postavljanje dijagnoza i praćenje toka bolesti pacijenata, zatim, ispitivanje uzoraka na terenu, pripreme uzoraka za rad i za izvođenje kvantitativne i kvalitativne analize, te osnovne bromatološke pretrage, vrši poslove zdravstvene dokumentacije, vrši higijenske i protivepidemijske poslove, poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, učestvuje u provođenju mjera i akcija na sprječavanju masovnih hroničnih bolesti, učestvuje u programima promocije zdravlja, vrši vakcinaciju po kalendaru i po epidemiološkim indikacijama, ispituje zagađenje vode, vazduha, zemlje, hrane, stambenih i radnih prostora, zračenje, buku i druge faktore okruženja koji mogu narušiti zdravlje. Predlažu i sprovode odgovarajuće mjere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi.

II.Trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (III/1) stepen strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (III/1) stepena za zanimanja:

Njegovateljica

Područje rada: Zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Njegovateljica/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Zanimanje njegovateljice podrazumijeva komunikaciju sa starijim i nemoćnim osobama. Njegovateljica poznaje i razumije osnovne fizičke, psihološke i psihičke promjene u starijoj dobi. Osposobljen je za obavljanje radnih zadataka prema odredbama i pod nadzorom nadležne stručne osobe (medicinska sestra, liječnik, djelatnik socijalne službe) u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, te u kući starije i nemoćne osobe te je osposobljen je za pružanje osnovne vlastite njege starije i nemoćne osobe, pružanje usluge nadzora i praćenja, uočavanja elementarnih psihofizičkih promjena u starijih i nemoćnih osoba, te izvještava nadležne stručne osobe o istom (medicinska sestra, liječnik, djelatnik socijalne službe).

III. Programi stručnog usavršavanja (V/1) stepen za stjecanje zvanja majstora za zanimanja:

Njegovatelj-majstor

Područje rada: Zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Njegovatelj-majstor/peti (V.) stepen

Kratak opis zanimanja:

Zanimanje njegovatelj-majstor podrazumijeva komunikaciju sa starijim i nemoćnim licima. Njegovateljica majstor poznaje i razumije osnovne fizičke, psihološke i psihičke promjene u starijoj dobi. On je osposobljen je za obavljanje radnih zadataka prema odredbama i pod nadzorom nadležne stručnog lica (medicinska sestra, liječnik, djelatnik socijalne službe) u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, te u kući starijih i nemoćnih lica te je osposobljen je za pružanje osnovne lične njege starijeg i nemoćnog lica.

IV. Programi stručnog osposobljavanja za zanimanje:

Njegovatelj

Područje rada: Zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Njegovatelj

Kratak opis zanimanja:

Polaznici će savladati stručno-teorijska znanja o tome kako razlikovati, odobrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba; prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba; komunikovati na primjeren način s korisnicima i primjeniti pravila poslovnog bontona; primjeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora; primjeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.