Matični podaci

PU Srednja škola za obrazovanje odraslih „Centar za poduku“ Bihać je obrazovna ustanova, osnovana u skladu sa Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 27/05, 68/05, 43/09 I 63/14), koja u okviru svoje matične djelatnosti, samostalno obavlja djelatnost srednjoškolskog obrazovanja odraslih, u skladu sa odredbama Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 10/13) i Zakona o srednjem obrazovanju („Službeni glasnim Unsko-sanskog kantona“, broj: 17/12).

PU Srednja škola za obrazovanje odraslih „Centar za poduku“ Bihać, osnovana je i upisana u sudski registar Općinskog suda u Bihaću Rješenjem o registraciji Općinskog suda u Bihaću, broj: 017-0-Reg-14-000051 od 28.10.2014. godine i Rješenjem o izmjenama podataka Općinskog suda u Bihaću, broj: 017-0-Reg-14-000059 od 3.11.2014. godine s matičnim registarskim brojem subjekta MBS: 17-05-0007-14 i JIB: 4263695250008.

Rješenje o ispunjavanju uslova u Privatnoj ustanovi Srednja škola za obrazovanje odraslih „Centar za poduku“ Bihać za izvođenje programa obrazovanja odraslih donijelo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, broj: 10-38-14375-UP-2/14 od 29.10.2014. godine.

PU Srednja škola za obrazovanje odraslih „Centar za poduku“ Bihać, upisana je u Registar ustanova za obrazovanje odraslih pod rednim brojem 15, i to Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, broj: 10-38-14375-UP-3/14 od 29.10.2014. godine.

Naziv ustanove:
PU Srednja škola za obrazovanje odraslih
"CENTAR ZA PODUKU" Bihać

Skraćeni naziv ustanove:
PU „CENTAR ZA PODUKU“ Bihać

Sjedište i mjesto izvođenja:
Midžića mahala bb., 77 000 Bihać

JIB: 4263695250008
Žiro račun: 1327002014771382 NLB Banka

Mobitel:
+387 62 277 013

E-mail: info@centar-poduke.com
Web: www.centar-poduke.com